Thursday, February 12, 2015

PHOTO - CHICAGO - SOPRANO MARY GARDEN - MOFFETT STUDIO - 1921